Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılının ilk personel alımını başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı ilk personel alımı geldi. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden personel ilanı yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı ilk personel alımı geldi. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden personel ilanı yayınlandı.

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana başvuru yapacakların istihdam edileceği bölüm, mezuniyet şartı kaç kişi alınacağı ve KPSS şartına şu şekilde yer verildi:

Bahçe Bitkileri Lisans
Programından mezun olmak.
9
KPSS-P3
Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme,
Tarımsal Yayım ve İletişim, Ekonomi, Bahçe Bitkileri
(Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık), Biyoteknoloji

Tarla Bitkileri Lisans
Programından mezun
olmak.
9
KPSS-P3
Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme,
Tarımsal Yayım ve İletişim, Ekonomi, Tarla Bitkileri
(Baklagiller, Tahıllar, Endüstri Bitkileri, Çayır ve Mera
Bitkileri), Organik Tarım

Bitki Koruma Lisans
Programından mezun
olmak.
8
KPSS-P3
Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme,
Tarımsal Yayım ve İletişim, Ekonomi, Bitki Korumada
Mücadele Yöntemleri, Bitki Koruma (Bitki Mikolojisi,
Bitki Bakteriyolojisi, Bitki Virolojisi)

Tarım Ekonomisi Lisans
Programından mezun
olmak.
4
KPSS-P3
Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme,
Tarımsal Yayım ve İletişim, Ekonomi, Tarımsal Pazarlama,
Üretim Ekonomisi, Kırsal Kalkınma, Tarım Hukuku,
Tarım Politikası, Tarımsal Kooperatifçilik

Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Lisans
Programından mezun
olmak.
4
KPSS-P3
Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme,
Tarımsal Yayım ve İletişim, Ekonomi, Bitki Fizyolojisi,
Gübreler ve Gübreleme Teknikleri, Coğrafi Bilgi
Sistemleri, Toprak Etüdü ve Haritalama, Toprak Erozyonu
ve Koruma

Zootekni, Süt
Teknolojisi Lisans
Programlarını birinden
mezun olmak.
3
KPSS-P3
Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme,
Tarımsal Yayım ve İletişim, Ekonomi, Genel Zootekni,
Hayvansal Besleme Biyokimyası, Üreme Biyolojisi ve
Yapay Tohumlama, Süt Endüstrisinde Hijyen ve
Sanitasyon, Süt Endüstrisinde Proses Mühendisliği, Süt
Kimyası ve Fizikokimyası

Tarım Makineleri,
Tarım Makineleri ve
Teknolojileri
Mühendisliği, Tarımsal
Mekanizasyon Lisans
Programlarının birinden
mezun olmak.
2
KPSS-P3
Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme,
Tarımsal Yayım ve İletişim, Ekonomi, Makine Elemanları,
Malzeme Bilgisi, Mühendislik Matematik, Ölçme ve
Kontrol Sistemleri, Tarım Makinaları Yönetimi, Tarım
Traktörleri, Termodinamik

Tarımsal Yapılar ve
Sulama Lisans
Programından mezun
olmak.
2
KPSS-P3
Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme,
Tarımsal Yayım ve İletişim, Ekonomi, Tarımsal
Meteoroloji, Toprak Fiziği, İnşaat Malzemeleri, Sulama,
Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Sulama Sistemlerinin
Tasarımı, Drenaj Sistemlerinin Tasarımı

Su Ürünleri
Mühendisliği, Balıkçılık
Teknolojisi
Mühendisliği Lisans
Programlarının birinden
mezun olmak.
9
KPSS-P3
Balık Besleme ve Yem Teknolojisi, Balık Biyolojisi, Balık
Hastalıkları, Populasyon Dinamiği, Su Ürünleri Ekonomisi,
Su Ürünleri Mevzuatı, Su Ürünlerinde Hijyen ve Kalite
Kontrolü, Balıkçılık Teknolojisine Giriş, Denizcilik
Hukuku ve Balıkçılık Mevzuatı, Su Kirliliği ve Kontrolü,
Su Kalitesi

Gıda Mühendisliği
Lisans Programından
mezun olmak.
20
KPSS-P3
Gıda Mevzuatı, Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu, Gıda
Biyokimyası, Gıda Mühendisliğinde Temel Kavramlar,
Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Analizleri, Gıda Kimyası, Gıda
Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü

Veteriner Lisans
Programından mezun
olmak.
20
KPSS-P3
Anatomi, Hayvan Refahı ve Davranışları, Yemler/Yem
Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni, Epidemiyoloji, Hayvan
Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Hastalıkları ve
Sağlığı, Hayvan Islahı, Parazitoloji, Et Hijyeni/Muayenesi
ve Teknolojisi, Mikrobiyoloji

Tütün Eksperliği, Tütün
Teknolojisi
Mühendisliği Lisans
Programlarının birinden
mezun olmak.
9
KPSS-P3
Botanik, Tütün Bilgisine Giriş, Tütün Zararlıları,
Tütün Biyokimyası, Tütün Tarımı, Tütün Değerlendirme ve
Ekspertizi, Tütün Hastalıkları, Tütün Mamulü ve Kalite
Kontrol

Orman Mühendisliği
Lisans Programından
mezun olmak.
5
KPSS-P3
Orman Botaniği, Orman Mühendisliğine Giriş, Orman
Ekolojisi, Orman Koruma, Orman Amenajmanı,
Silvikültür, Ormancılıkta Uzaktan Algılama, Erozyon ve
Sel Kontrolü, Ormancılık Yönetim Bilgisi

Endüstri Mühendisliği
Lisans Programından
mezun olmak.
12
KPSS-P3
Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, Üretim ve Yönetim
Sistemleri, Yenilikçilik (İnovasyon) Uygulamaları, Bilgi
Teknolojileri, Risk Analizi, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Algoritmalar ve Programlama, Mühendislik Ekonomisi

Harita Mühendisliği
Lisans Programından
mezun olmak.
5
KPSS-P3
Harita Mühendisliğine Giriş, Kartografya, Jeodezi,
Fotogrametrinin Temelleri, Koordinat Sistemleri, Arazi
Yönetimi, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri,
Taşınmaz Hukuku ve Kadastro

Bilgisayar Mühendisliği
Lisans Programından
mezun olmak.
1
KPSS-P3
Veri Tabanı Mimarisi, SQL, Veri Yapıları ve Algoritmalar,
Bilgisayar Ağları, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Yazılım
Mühendisliği, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı
Programlama, Web Teknolojileri ve Uygulamaları, Yazılım
Test Süreçleri, Güvenli Yazılım Geliştirme, İş ve Sistem
Analizi

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Lisans
Programından mezun
olmak.
1
KPSS-P3
C ve C++ Programlama Dilleri, Sayısal Elektronik,
Otomasyon, Sistem Modelleme ve Kontrol,
Mikroişlemciler, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Güç
Elektroniği, Elektrik Makineleri

Kamu Yönetimi, İktisat,
Maliye, İşletme,
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri,
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Lisans
Programlarının birinden
mezun olmak.
8
KPSS-P18
KPSS-P22
KPSS-P28
KPSS-P33
KPSS-P43
Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve
Bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi
Sistemi, İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve
İktisadi Analiz), İktisat Politikası, Para Teorisi ve
Politikası, Uluslararası İktisat, Türkiye İktisadı ve Güncel
İktisadi Sorunlar, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi

Hukuk Lisans
Programından mezun
olmak.
2
KPSS-P4
Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk ( Aile Hukuku ve Miras
Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare
Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik
ve İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Tarım Hukuku

Uluslararası İlişkiler
Programından mezun
olmak.
3
KPSS-P34
Uluslararası Politika, Uluslararası Hukuk, Türk Dış
Politikası, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği,
Uluslararası İlişkiler Teori ve Yaklaşımlar, Uluslararası
Örgütler, Dış Politika Analizi, Uluslararası İktisat,
Devletler Özel Hukuku

İstatistik Lisans
Programından mezun
olmak.
12
KPSS-P12
Temel İstatistik, Betimsel İstatistik ve Hipotez Testleri,
Olasılık Kuramı, Regresyon Analizi, Parametrik Olmayan
İstatistiksel Yöntemler, Örnekleme Yöntemleri, İstatiksel
Deney Tasarımı, Çok Değişkenli İstatiksel Analiz

Matematik Lisans
Programından mezun
olmak.
7
KPSS-P1
Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir, Analiz, Nümerik
Analiz, Topoloji, Olasılık Hesapları

Diğer başvuru şartları ise şu şekilde:

     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.     
     Son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak suretiyle, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.     
     Son başvuru tarihi itibarı ile son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.     
     Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir).

İlana başvurular aşağıdaki linkten alınıyor:

https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim

Kaynak: Keşfet Haber Ajansı

08 Oca 2024 - 22:30 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Antalya Hakkında Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Antalya Hakkında hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Antalya Hakkında editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Antalya Hakkında değil haberi geçen ajanstır.