8 maddelik MİNİ TORBA YASA Meclis'e geldi! İşte yer alan maddeler

Türkiye'de AK Parti vekillerin imzasını taşıyan 8 maddelik mini torba yasa Meclis'e sunuldu. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na gelen torba yasada ise neler var milyonlar merakla bekliyor.

Türkiye'de AK Parti vekillerin imzasını taşıyan 8 maddelik mini torba yasa Meclis'e sunuldu. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na gelen torba yasada ise neler var milyonlar merakla bekliyor.

KOMİSYONA GELDİ: ŞİMDİ NE OLACAK?

Söz konusu teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Komisyona gelen düzenleme önümüzdeki günlerde komisyonda ele alınacak.

Düzenlemenin detayları da açıklandı. Torba yasanın tam metni şu şekilde:

GENEL GEREKÇE

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarım
desteklemek amacıyla 2016 yılından 2023 yılının sonuna kadar olan dönemde her yıl asgari
ücret desteği sağlanmıştır. Kanun Teklifi ile 2024 yılı Ocak ila Aralık aylarında da istihdamı
desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanacak şekilde aylık 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlamnaktadır.
Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesinde "Pasif işgücü programlarmm erişilebilirliğini
güçlendirme, İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartlarmı kolaylaştırma" hedefi yer
almaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisinde de; "İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir." politikası yer bulmuştur.

Bu çerçevede Kanun Teklifi ile; İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü
piyasası programlarıma etkinliğinin artmlması için kısa çalışma gerekçelerine genel salgm
durumunun eklenmesi ve kısa çalışma ödeneğinden yararlamlabilmesi için gereken asgari prim
ödeme gün sayısımn 450 güne indirilmesi amaçlanmaktadır.

Teklif ile; ilave istihdamm sağlamnası ve Özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki
yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amaeıyla 2011 yılından bu yana
uygulanan ve jöîzde elli beşi kadm olmak üzere yıllık ortalama 650.000 kişinin yararlandığı teşvik
uygulamasına 31/12/2025 tarihine kadar devam edilmesi ve uygulamanın 31/12/2026 tarihine
kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğımn 6331 sayılı Kanun kapsamında yer alan
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapma, bilgi,
belge ve numune alma, Kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik
birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarma ilişkin
inceleme, kontrol, denetim yetki ve sorumluluğu yargı kararları çerçevesinde yeniden
düzenlenmektedir

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-Madde ile; İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası
programlannın etkinliğinin artmlması ile daha çok sayıda sigortalının kısa çalışma ödeneğinden
yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısımn 450 güne indirilmesi, kısa çalışma
gerekçelerine genel salgın durumunun eklenmesi ve ödenen kısa çalışma sürelerinin kısa çalışma
başlama tarihinden sonraki işsizlik ödeneği hak sahipliği sürelerinden mahsup edilmesi
amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile; ilave istİhdanun sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç
ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamımn desteklenmesi için verilen teşvikin
31/12/2025 tarihine kadar devam ettirilmesi ve uygulamanın 31/12/2026 tarihine kadar
uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Madde ile; 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yapılan değişikliğe
istinaden kısa çalışma başlama tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar hakkmda
bu Kanun ile yapılan değişiklik öncesindeki hükümlerin uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 4- 6331 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan değişikliğe ve aynı
Kanuna yeni eklenen 24/A maddesine bağlı olarak iki ayrı Kanunda aynı konunun
düzenlenmemesi ve uygulamada tereddütlerin ortaya çıkmaması bakımından fıkra yürürlükten
kaldırılmaktadır.

MADDE 5- Madde ile; işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın
arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016 yılından bu yana uygulanan asgari
ücret desteğinin 2024 yılında aylık 700 Türk lirası olarak uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Kanun Teklifi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınm 6331 sayılı
Kanun kapsammda yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konulannda ölçüm, inceleme ve
araştırma yapma, bilgi, belge ve numune alma, Kanun kapsamındaki eğitim kurumlan, ortak sağlık
ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşlan, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz
laboratuvarlanna ilişkin inceleme, kontrol, denetim yetki ve sorumluluğuna ilişkin hülcümler yargı
kararları çerçevesinde 24/A maddesinde düzenlendiğinden maddeyle 24 üncü maddesinin ikinci
fıkrası yürürlükten kaldınlmaktadır.

MADDE 7- Madde ile; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı Kanun
kapsammda yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve
araştırma yapma, bilgi, belge ve numune alma, Kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak
sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz
laboratuvarlanna ilişkin inceleme, kontrol, denetim yetki ve sorumluluğu yargı kararları
çerçevesinde düzenlenmektedir.

MADDE 8- Madde ile 6331 sayılı Kanuna bu Kanun Teklifi ile eklenen 24/A
maddesine ilişkin uyum düzenlemesi yapılmaktadır.

MADDE 9- Yürürlük maddesidir.

MADDE 10- Yürütme maddesidir

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci
maddesinin birinci fikrasmda yer alan "bölgesel kriz" ibaresinden sonra gelmek üzere genel
salgın" ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasınm ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü
fıkrasımn ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, dördüncü
fıkrasımn son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

"Sigortalımn kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama tarihinden
önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp
işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir."

"Kısa çalışma ödeneği, her aym beşinde aylık olarak sigortalımn kendisine ödenir. Ödeme tarihini
Öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi
hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, nafaka borçlan dışmda onda birinden fazlası
haczedilemez veya başkasına devir ve temlik edilemez."

"Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl
içerisindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak
sahipliği sürelerinden düşülür."

"Sigortalımn kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil
edilir, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez."

MADDE 2- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"Bu madde hükümleri 31/12/2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edilir.
Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanma süresini 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya
yetkilidir."

MADDE 3- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 34- Kısa çalışma başlama tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce olanlar hakkında ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının bu
maddeyi ihdas eden Kanun ile yapılan değişiklik öncesindeki hükümleri uygulamr."

MADDE 4- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alamnda Bazı
Mali Hükümler Hakkmda Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fikrası yürürlükten kaldınimıştır.

MADDE 5-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 101-4 üncü maddenin birinci fıkrasımn (a) bendi kapsamında
haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2023 yılının aym ayma ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 671 Türk lirası ve
altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2024 yılında
cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2024 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen
sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2024 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 23,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu
bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu
tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük
kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör
işverenlerine ait işyerleri için 1.341 Türk lirası olarak esas alınır.
Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2023 yılı Ocak ilâ
Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta

kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında
bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi
olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı
ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme
saliipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla
muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2024 yılı Ocak
ilâ Aralık ayları/dönemi için Kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen
işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla
birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, ilgili ayda
2024 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ait aylık brüt asgarî ücretin onda birini geçmeyecek
tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak
ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu
madde hükümleri uygulanmaya devam eder.

İşyerinde çalıştırılan sigortalılarla ilgili 2024 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ait
aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi
içerisinde verilmediği, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmediği, denetim ve kontrolle
görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak
bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı durumlarımn tespit edilmesi,
Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun
bulunması hâllerinde bu maddeye ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim,
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren ya da ilgili diğer kanunlar uyarınca
yapılandıran işverenler bu tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği süi'ece bu
madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu maddenin uygulanmasında bu Kanunun ek 14 üncü
maddesi hükümleri uygulanmaz.

Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir Önceki yılın aynı ayma ilişkin olarak
aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmemiş olması
hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınır. 2023 yılından önce bu
Kanun kapsamına alınmış ancak 2023 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci
fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı
durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin işsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak
tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.
3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az
olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında
çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendi uyarınca belirlenecek günlük
kazanç 1.789 Türk lirası olarak ve 2023 yıhmn aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme
gün sayısının 1,5 katını geçmemek üzere, 2024 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara
ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde
sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde
sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı
ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve
haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için bu
maddenin birinci fıkrası uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu
idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilerek Türkiye Iş Kurumuna iade edilir.
2024 Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ve Türkiye Iş Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir."

MADDE 6- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı îş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü
maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 6331 sayılı Kanuna 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

"Bakanlığın inceleme, kontrol, denetim yetki ve sorumluluğu

MADDE 24/A- (1) Bakanlık Kanun kapsamında yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bilgi, belge ve numune almaya,
Kanun kapsamındaki eğitim kurumlan, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene
kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarmda inceleme, yetkilendirme, kontrol
ve denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık adına inceleme, kontrol ve denetim İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğünde görevli çalışma uzman ve uzman yardımcısı, mühendis, fizikçi,
kimyager, biyolog ve tabip unvanlı personel tarafından yerine getirilir. Bu madde kapsamında
görevlendirilen personel inceleme, kontrol ve denetim esnasında mümkün olduğu kadar işi
aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları
tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Görevlendirilen personele işveren veya çalışanlar
tarafından gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Bu Kanunun 24 üncü maddesi ve bu madde kapsamında görev yapan Bakanlık
personeli kolluk kuvvetlerinin yardımına ihtiyaç duydukları takdirde, askeri işyerleri hariç
olmak üzere, durumu ilgili mülki idare amirine iletirler. Mülki idare amiri 10/6/1949 tarihli ve
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet
Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde yapacağı değerlendirme sonucunda bu talebi uygun
bulursa yeteri kadar kolluk kuvveti görevlendirir.

(3) Bu madde kapsamında inceleme, kontrol ve denetim için görevlendirilenler
hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcıralı Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası
hükmü uygulanır.

MADDE 8- 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer
alan "24 üncü maddesinin ikinci" ibaresi "24/A maddesinin birinci" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Kanunun;

a) 1 inci ve 3 üncü maddeleri 1/3/2024 tariliinde,

b) 2 nci ve 5 inci maddeleri 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: Keşfet Haber Ajansı

16 Oca 2024 - 12:46 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Antalya Hakkında Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Antalya Hakkında hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Antalya Hakkında editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Antalya Hakkında değil haberi geçen ajanstır.